QQ旺旺客服

This pulgin can add the Customer Service QQ or TaobaoWangwang.


bianxiaoli 100+ aktivních instalací Testováno s WP 3.5.2 Aktualizováno před 11 roky

WordPress淘宝客插件

匹配不同的淘宝客主题,实现自动填充商品信息及推广链接(CPS),支持多麦CPS广告联盟。 QQ群: 77434617


水脉烟香 70+ aktivních instalací Testováno s WP 6.0.8 Aktualizováno před 2 roky