WordPress Restrictions

WordPress Restrictions allows you to set restrictions on when and what content can be edited/deleted…


Brandon Smith Méně než 10 aktivních instalací Testováno s WP 3.2.1 Aktualizováno před 10 roky