Plugin nebyl testován na 3 nejnovějších verzích WordPressu. Nemusí už být tedy podporován a u novějších verzí WordPressu může mít problémy s kompatibilitou a může být nestabilní.

Company History

Popis

컴퍼니 히스토리 플러그인은 회사 연혁 작성을 할수있는 서비스를 제공하고 있습니다.
년도, 월, 내용, 정렬, 노출여부, 수정, 삭제 등으로 이루어져 있습니다.

주의 사항

  • 마지막 업데이트 일시 : 2017년 5월 11일.
  • 제작 당시 워드프레스의 버전 : 4.7.3. last update wordpress version : 4.7.3

Arbitrary section

이제 회사 연혁을 플러그인에서 관리해보세요!

Snímky obrazovky

Instalace

  1. 플러그인을 다운 후 활성화 시킨다.
  2. 관리자 옵션 페이지 상단에 적혀있는 숏코드[companyhistoryview]를 페이지 내용에 붙여넣어 페이지를 생성한다.
  3. 관리자 옵션 페이지에서 회사 연혁 리스트를 작성한다.

year = 연혁의 연도를 적습니다.
month = 연혁의 월을 적습니다.
content = 연혁의 내용을 적습니다.
sort = 리스트 정렬 순서(수동).
show/hide = 연혁 내용을 공개 할지 하지 않을지 지정합니다.

수정하고 싶은 내용을 누르면 수정 text 필드가 나타납니다.

Nejčastější dotazy

F: 숏코드를 페이지에 업데이트 시키는 과정이 궁금해요.
Q: 우선 플러그인을 활성하신 후, 관리자 메뉴에 있는 페이지 생성에 들어가셔서 제목을 정하신 후 내용에 숏코드 [companyhistoryview] 를 삽입하시면 됩니다. 페이지를 업데이트 하는 것도 잊지 마세요!

F: SORT 는 무엇인가요?
Q: 제일 첫번째로 정렬되는 항목입니다. ID값이 아닙니다. (수동)

Installation Instructions
  1. 플러그인을 다운 후 활성화 시킨다.
  2. 관리자 옵션 페이지 상단에 적혀있는 숏코드[companyhistoryview]를 페이지 내용에 붙여넣어 페이지를 생성한다.
  3. 관리자 옵션 페이지에서 회사 연혁 리스트를 작성한다.

year = 연혁의 연도를 적습니다.
month = 연혁의 월을 적습니다.
content = 연혁의 내용을 적습니다.
sort = 리스트 정렬 순서(수동).
show/hide = 연혁 내용을 공개 할지 하지 않을지 지정합니다.

수정하고 싶은 내용을 누르면 수정 text 필드가 나타납니다.

Recenze

Přečtěte si 1 recenzi

Autoři

Company History je otevřený software. Následující lidé přispěli k vývoji tohoto pluginu.

Spolupracovníci

Přehled změn

1.0

  • first version